UVJETI POSLOVANJA I CJENIK

I. UVODNE ODREDBE

Općim uvjetima poslovanja uređuje se poslovni odnos između trgovačkog društva Metropola d.o.o. . Preradovićeva 20, 10 000 Zagreb, OIB: 40295081531, registriranog i licenciranog za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina, broj licence Hrvatske gospodarske komore 298/2009. kao posrednika (u daljnjem tekstu: Posrednik) i nalogodavca (fizičke ili pravne osobe).

Posredovanje u prometu nekretnina radnje su posrednika u prometu nekretnina koje se tiču povezivanja nalogodavca i treće osobe, te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.

Nekretnine su čestice zemljine površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje sukladno odredbama općeg propisa o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s Posrednikom u prometu nekretnina sklapa pisani ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina).

Treća osoba je osoba koju Posrednik u prometu nekretnina nastoji povezati s Nalogodavcem radi pregovara o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina.

Posrednička naknada je iznos koji je Nalogodavac dužan isplatiti Posredniku za usluge posredovanja.

II. UGOVOR O POSREDOVANJU

Opći uvjeti su sastavni dio ugovora o posredovanju koji se sklapa između Posrednika i Nalogodavca.

Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina obvezuje se Posrednik da će nastojati dovesti u vezu s Nalogodavcem osobu radi pregovaranja i sklapanja određenog pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenog prava na nekretnini, a Nalogodavac se obvezuje da ću isplatiti određenu posredničku naknadu ako taj pravni posao bude sklopljen. Ugovor se sklapa u pisanome obliku i na određeno vrijeme.

III. OBVEZE POSREDNIKA

Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina, Posrednik se obvezuje obavljati osobito sljedeće:
1. dovesti u vezu s Nalogodavcem treću osobu radi sklapanja posredovanoga posla,
2. upoznati Nalogodavca s cijenom nekretnine i prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,
3. izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini,
4. upoznati Nalogodavca sa svim zakonskim, poreznim i drugim obvezama koje za njega proizlaze iz posla kupoprodaje ili najma/zakupa predmetne nekretnine.
5. oglašavati nekretninu na vlastitoj web stranici, te u specijaliziranim tiskovinama i internetskim portalima, sve u dogovoru s Nalogodavcem,
6. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora,
7. čuvati osobne podatke Nalogodavca, te po pisanome nalogu Nalogodavcu čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,
8. obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate,
9. upoznati Nalogodavca s odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 87/08).

Nakon sklopljenog ugovora o kupoprodaji, Posrednik može, na zahtjev Nalogodavca-kupca, izvršiti i sljedeće:
– u suradnji s odvjetničkim uredom koji zastupa Posrednika, izvršiti uslugu prijenosa vlasništva u zemljišnim knjigama,
– izvršiti registraciju Nalogodavca kao novog korisnika kod trgovačkih društava pružatelja komunalnih usluga.

IV. OBVEZE NALOGODAVCA

Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina, Nalogodavac se obvezuje obavljati osobito sljedeće:
1. obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanog posla, te predočiti točne podatke o nekretnini za koju Posrednik posreduje, za ispravnost kojih jamči svojim potpisom na Ugovoru o posredovanju,
2. Posredniku dati na uvid isprave koje dokazuju vlasništvo nad nekretninom za koju se posreduje, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini, te upozoriti Posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini,
3. dati Posredniku na uvid lokacijsku, građevinsku i uporabnu dozvolu,
4. osigurati Posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledavanje nekretnine,
5. obavijestiti Posrednika pisanim putem o svim nastalim promjenama vezanim uz posao za koji je ovlastio Posrednika, a posebno o promjenama vezanim uz vlasništvo nekretnine.
6. sklopiti pravni posao s osobom koju je Posrednik pronašao za cijenu koja je sporazumno ugovorena,
7. nakon sklapanja pravnog posla isplatiti Posredniku posredničku naknadu,
8. naknaditi Posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja,
9. Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s trećom osobom koju je Posrednik našao, ali će odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri, te je dužan naknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti manji od 1/3 niti veći od ugovorene posredničke naknade za posredovani posao.

V. POSREDNIČKA NAKNADA

Visina posredničke naknade utvrđuje se ugovorom o posredovanju.

Posrednik stječe pravo na posredničku naknadu u trenutku zaključenja posredovanoga posla i Nalogodavac se obvezuje Posredniku isplatiti posredničku naknadu na dan zaključenja pravnog posla za koji je posredovao, tj. potpisom predugovora ili ugovora.

U slučaju da sklopljeni pravni posao uključuje i sklapanje predugovora kojim su se Nalogodavac i treća osoba obvezali sklopiti glavni ugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja i kojim je predugovorom ugovorena isplata kapare i/ili dijela ugovorene kupoprodajne cijene prije sklapanja glavnog ugovora o kupoprodaji, Nalogodavac se obvezuje naknadu za posredovanje isplatiti Posredniku u dva dijela, od kojih prvi dospijeva na dan isplate kapare i/ili dijela ugovorene kupoprodajne cijene, a drugi na dan sklapanja glavnog ugovora, odnosno na dan isteka roka određenog predugovorom za sklapanje glavnog ugovora. Na nepravovremeno plaćanje posredničke naknade, obračunat će se zakonske zatezne kamate.

Ako Nalogodavac ili treća osoba s kojom je Nalogodavac sklopio predugovor ili ugovor (kupoprodajni/o najmu/o zakupu) u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja, odustanu iz bilo kojeg razloga nakon sklopljenog predugovora ili ugovora, Posrednik zadržava pravo na naplatu ugovorene provizije od strane Nalogodavca, sukladno sklopljenom ugovoru o posredovanju.

Ukoliko u roku od 12 (dvanaest) mjeseci po prestanku ili otkazivanju Ugovora o posredovanju dođe do sklapanja ugovora među strankama za koje je posredovao Posrednik, Nalogodavac je dužan Posredniku isplatiti ugovorenu posredničku naknadu u cijelosti.

Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina Nalogodavac se može obvezati da za posredovani posao neće angažirati nijednoga drugog posrednika (isključivo posredovanje), koja obveza mora biti izričito ugovorena.
Ako je za vrijeme trajanja Ugovora o isključivome posredovanju u prometu nekretnina nalogodavac sklopio mimo Posrednika pravni posao preko drugog posrednika, a za koji je isključivom Posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je isključivom posredniku platiti ugovorenu posredničku naknadu kao i moguće dodatne stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja za navedeni posredovani posao.
Posrednik niže utvrđuje visinu posredničkih naknada, koje su u skladu sa čl. 27. i 28. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN 14/14).

NAJAM / ZAKUP
Posrednička naknada se naplaćuje od najmodavca i najmoprimca, zakupodavca i zakupnika, u postotku od ugovorene mjesečne najamnine/zakupnine i to:

– 75% minimalno
– 100% za period najma/zakupa od 1-3 godina (od 12 do 36 mjeseci)
– 150% za period najma/zakupa od 3+ godina

PRODAJA / KUPNJA
Posrednička naknada se naplaćuje od prodavatelja i od kupca u postotku od ukupnog iznosa ugovorene kupoprodajne cijene i to:

ZA PRODAVATELJA
– 3-5% od ugovorene kupoprodajne cijene, ali ne manje od HRK 7.500,00 (sedamtisućapetstokuna).

ZA KUPCA
– 2-4% od ugovorene kupoprodajne cijene, ali ne manje od HRK 7.000,00 (sedamtisućakuna).

Visina ukupne posredničke naknade ne smije prelaziti više od 6% kupoprodajne cijene nekretnine.

U slučaju da Nalogodavac izda nalog za obavljanje radnji koje nisu obuhvaćene točkom III. ovih Općih uvjeta, utvrđuje se visina posredničke naknade od HRK 1.000,00 (tisućukuna) po satu angažmana Posrednika.

Na sve gore navedene iznose obračunava se PDV.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Za sve ostalo što nije izričito determinirano ovim Općim uvjetima poslovanja niti ugovorom o posredovanju, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina, Zakona o obveznim odnosima i drugi zakonski akti.

U slučaju nesporazuma Nalogodavca i Posrednika, stranke će isti pokušati riješiti mirnim putem, a u suprotnom ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

METROPOLA d.o.o., lipanj/ 2019