UVJETI POSLOVANJA I CJENIK

OBVEZE AGENCIJE

1. nastojati naći i dovesti u vezu s NALOGODAVCEM treću osobu radi sklapanja posredovanoga posla,

2. izvršiti procjenu tržišne vrijednosti nekretnine i upoznati NALOGODAVCA s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,

3. izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti NALOGODAVCA na:
– upisana stvarna prava ili druga prava trećih na nekretninu,
– pravne posljedice neispunjavanja obaveza prema trećoj strani,
– nedostatke građevne i uporabne dozvole sukladno posebnomu zakonu,

4. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način,

5. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora,

6. čuvati osobne podatke NALOGODAVCA te po pisanome nalogu NALOGODAVCU čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,

7. obavijestiti NALOGODAVCA o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.

OBVEZE NALOGODAVCA

1. obavijestiti POSREDNIKA o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini te, ako posjeduje, dati POSREDNIKU na uvid lokacijsku, građevnu, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora,

2. dati POSREDNIKU na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora, te upozoriti POSREDNIKA na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini,

3. osigurati POSREDNIKU razgledanje nekretnine,

4. obavijestiti POSREDNIKA o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu,

5. obavijestiti POSREDNIKA pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio POSREDNIKA, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini.

6. nakon sklapanja ugovora o najmu/ zakupu nekretnine, isplatiti POSREDNIKU posredničku naknadu.
POSREDNIK stječe pravo na naknadu i ukoliko dođe do sklapanja ugovora o najmu/zakupu nekretnine bez prisutnosti POSREDNIKA, između NALOGODAVCA i osobe koja je bila predstavljena NALOGODAVCU od strane POSREDNIKA i to neposredno ili davanjem NALOGODAVCU kontakta treće osobe.

7. NALOGODAVAC nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s trećom osobom koju je POSREDNIK našao, niti sklopiti pravni posao, ali NALOGODAVAC će odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri, te je dužan nadoknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao.

8. Ako NALOGODAVAC iz bilo kojeg razloga odustane od najma/zakupa nakon sklopljenog ugovora o najmu/zakupu, POSREDNIK zadržava pravo na naplatu ugovorene provizije.

POSREDNIČKA TARIFA

Agencija kao ovlašteni posrednik u prometu nekretninama sklapa sa svim sudionicima posredovanog posla Ugovor o posredovanju u kojem je navedena i visina niže određene posredničke tarife.

Najam

Period najma/zakupa                     Visina agencijske provizije:
do 3 mjeseca                                   30 % od jedne mjesečne najamnine/zakupnine
od 3 mjeseca do 1 godine            u visini broja mjeseci provedenih u najmu
1-5 godina                                       100 % od jedne mjesečne najamnine/zakupnine
više od 5 godina                             150% od jedne mjesečne najamnine/zakupnine

Agencijska provizija naplaćuje se jednako od Najmodavca/Zakupodavca i Najmoprimca/Zakupnika i to u trenutku potpisa Ugovora o najmu/zakupu ili najkasnije u roku od 5 dana od potpisa istog.

Na sve gore navedene iznose obračunava se PDV.

Dodatne usluge kao upravljanje imovinom, održavanje i čišćenje, prijevoz od aerodroma do hotela, selidba i sl. ugovaraju se posebno s klijentom.

Prodaja

Agencijska provizija kod kupoprodaje naplaćuje se jednako od Prodavatelja i Kupca i iznosi 2% od kupoprodajne cijene.

I Prodavatelj i kupac dužni su agenciji platiti po 1% od kupoprodajne cijene odmah na dan potpisa predugovora, a ostatak (1%) na dan potpisa konačnog ugovora o kupoprodaji.

Na navedene iznose agencijske provizije obračunava se PDV.